informasjonssamfunnstjeneste

«Informasjonssamfunnstjeneste» en tjeneste som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535. Se artikkel 4 punkt 25.